Share Item Game Tình Thiên Hạ Lậu Việt Hóa

Share Item Game Tình Thiên Hạ Lậu Việt Hóa Free Tool GM

26001;Thánh·Trảm Tiên Hồ
26002;Thánh·Linh Lung Tháp
26003;Thánh·Thần Nông Đỉnh
26004;Thánh·Không Động Ấn
26005;Thánh·Côn Lôn Kinh
26006;Thánh·Đã Nữ Oa
26007;Thánh·Thái Nhất Luân
26008;Thánh·Xạ Nhật Cung
26009;Thánh·Nhiễu Lương Âm
26010;Thánh·Bàn Cổ Phù
26011;Thánh·Hiên Viên Kiếm
26012;Thánh·Hỗn Nguyên Chung
26013;Thánh·Mảnh Trảm Tiên Hồ
26014;Thánh·Mảnh Linh Lung Tháp
26015;Thánh·Mảnh Thần Nông Đỉnh
26016;Thánh·Mảnh Không Động Ấn
26017;Thánh·Mảnh Côn Lôn Kinh
26018;Thánh·Mảnh Đã Nữ Oa
26019;Thánh·Mảnh Thái Nhất Luân
26020;Thánh·Mảnh Xạ Nhật Cung
26021;Thánh·Mảnh Nhiễu Lương Âm
26022;Thánh·Mảnh Bàn Cổ Phù
26023;Thánh·Mảnh Hiên Viên Kiếm
26024;Thánh·Mảnh Hỗn Nguyên Chung
26025;Thánh Khí Phụ Linh Thạch Tím
26026;Thánh Khí Phụ Linh Thạch Cam
26027;Thánh Khí Phụ Linh Thạch Đỏ
26028;Thánh Khí Phụ Linh Thạch Hồng
26029;Thánh Khí Cường Hóa Thạch Tím
26030;Thánh Khí Cường Hóa Thạch Cam
26031;Thánh Khí Cường Hóa Thạch Đỏ
26032;Thánh Khí Cường Hóa Thạch Hồng
26033;Thánh Ấn·Tiềm Năng Đan
26034;Thánh Ấn·Ngộ Tinh Đan
26035;Thánh Ấn·Phi Trực Thăng Đan
26036;Cảnh Giới Lệnh Bài Sơ
26037;Cảnh Giới Lệnh Bài Trung
26038;Cảnh Giới Lệnh Bài Cao
26039;Cảnh Giới Lệnh Bài Đỉnh
26040;Cảnh Giới Lệnh Bài Cực
26041;50 Cấp Đá Thăng Cấp
26042;100 Cấp Đá Thăng Cấp
26043;200 Cấp Đá Thăng Cấp
26044;300 Cấp Đá Thăng Cấp
26045;400 Cấp Đá Thăng Cấp
26046;500 Cấp Đá Thăng Cấp
26047;600 Cấp Đá Thăng Cấp
26048;650 Cấp Đá Thăng Cấp
26049;700 Cấp Đá Thăng Cấp
26050;750 Cấp Đá Thăng Cấp
26051;800 Cấp Đá Thăng Cấp
26052;850 Cấp Đá Thăng Cấp
26053;900 Cấp Đá Thăng Cấp
26054;950 Cấp Đá Thăng Cấp
26055;Cảnh Giới Lệnh Bài – Tiên
26056;Cảnh Giới Lệnh Bài – Thần
26060;50 Cấp Ngọc Thăng Cấp
26061;100 Cấp Ngọc Thăng Cấp
26062;200 Cấp Ngọc Thăng Cấp
26063;300 Cấp Ngọc Thăng Cấp
26064;400 Cấp Ngọc Thăng Cấp
26065;500 Cấp Ngọc Thăng Cấp
26066;600 Cấp Ngọc Thăng Cấp
26067;650 Cấp Ngọc Thăng Cấp
26068;700 Cấp Ngọc Thăng Cấp
26069;750 Cấp Ngọc Thăng Cấp
26070;800 Cấp Ngọc Thăng Cấp
26071;850 Cấp Ngọc Thăng Cấp
26072;900 Cấp Ngọc Thăng Cấp
26073;950 Cấp Ngọc Thăng Cấp
26074;Thẻ Kích Hoạt Mão Thổ
26075;Thẻ Kích Hoạt Thần Long
26076;Thẻ Kích Hoạt Tị Xà
26077;Thẻ Kích Hoạt Ngọ Mã
26078;Thẻ Kích Hoạt Vị Dương
26079;Thẻ Kích Hoạt Thân Hầu
26080;Thẻ Kích Hoạt Dậu Kê
26081;Thẻ Kích Hoạt Tuất Cẩu
26082;Thẻ Kích Hoạt Hợi Trư
26087;5 Vinh Dự Bảo Thạch
26088;6 Vinh Dự Bảo Thạch
26089;7 Vinh Dự Bảo Thạch
26090;8 Vinh Dự Bảo Thạch
26091;9 Vinh Dự Bảo Thạch
26092;10 Vinh Dự Bảo Thạch
26093;Vĩnh Viễn Thần Phù
26094;Châu Tinh Yên Hoa
26095;Hạnh Phúc Yên Hoa

Hướng Dẫn Dùng Lệnh GM

/gm addchongzi:99999 ( Add Vàng)
/gm setrolevel:800 ( Add Level)
/gm tên id cần add
Nhập Vào Ô Chat

Link Dowload Game Lậu

Viết một bình luận

aaa